O nas

optometrysta Grzegorz Brysz Siemianowice Śląskie

Grzegorz Brysz

Optometrysta Siemianowice Śląskie - mgr Grzegorz Brysz, członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, numer optometrysty NO15304.

Uzyskany wcześniej zawód technika optyka, w branży okularowej od 1990 roku. Początek pracy jako optyk warsztatowy, później praca w klientem. 13 lat pracy firmie Essilor - wynalazcy szkieł progresywnych Varilux. Odbytych szereg szkoleń, m.in na Uniwersytecie Varilux w Paryżu, na temat doboru szkieł progresywnych, ich aplikacji, wyznaczaniu parametrów montażu, warunków udanej adaptacji. Dodatkowo praca w terenie celem rozwiązywania problemów adaptacyjnych ze szkłami progresywnymi, zgłaszanymi przez zakłady optyczne. Praca końcowa na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej - "Rodzaje okularowych soczewek dwuogniskowych i progresywnych, zasady ich doboru do potrzeb klienta". Szkolenia z firmą Johnson@Johnson w zakresie doboru soczewek kontaktowych sferycznych, cylindryczny i multifokalnych. Od roku 2017 do 10.2020 praca w gabinetach Vision Express.

Optometrystą jest to osoba, która:

  1. ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z optometrii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia zawodowego;
  2. osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra na kierunku fizyka w zakresie optometrii.

Optometrysta to zawód, który istnieje zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, obu Ameryk czy Australii i Nowej Zelandii.

Aktem prawnym zawierającym wykaz zawodów i specjalności występujących w Polsce jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). W wykazie tym, w grupie specjalistów ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowanych, pod pozycją 223905 został wpisany optometrysta. Grupa ta obejmuje zawody, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie piątego poziomu wykształcenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 97 uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i studiach podyplomowych. W toku kształcenia optometrysta nabywa umiejętności:

  • wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania;
  • wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
  • dobierania i przypisywania soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego;
  • przeprowadzania i nadzorowania treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
  • aplikowania soczewek kontaktowych, projektowaniu i wykonywaniu wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
  • projektowania i dobierania opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta;
  • prowadzenia badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego;
  • udzielania informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.
optometrysta

Optometryści mogą się ubiegać o nadanie Numeru Optometrysty nadawanego przez Polskie Towarzystwo Optometri i Optyki - PTOO, ale nie jest on obowiązkowy.

 

Umów wizytę w gabinecie